Algemene voorwaarden + Voorwaarden Hosting + Algemene voorwaarden onderhoudsabonnement

Voorwaarden

 1. DEFINITIES:

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder POSlogic de gebruiker van de algemene voorwaarden;

1.2 Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s) ten behoeve van wie door of vanwege POSlogic producten worden geleverd -en/of diensten worden verricht.

 1. TOEPASSELIJKHEID:

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van POSlogic, alsmede op de tussen POSlogic en de wederpartij gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of verblijfplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen, en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

2.2 Andere afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door POSlogic zijn aanvaard voor een specifiek geval.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze schriftelijk tussen POSlogic en wederpartij zijn overeengekomen.

2.4 Indien het contract tussen POSlogic en wederpartij tot stand is gekomen door bemiddeling van een tussenpersoon en de door deze tussenpersoon afgegeven (voorlopige) bevestiging afwijkt van POSlogic gebruikte orderbevestiging wordt het contract tussen POSlogic en wederpartij beheerst door de bepalingen vervat in POSlogic orderbevestiging met inbegrip van deze algemene voorwaarden.

 1. AANBIEDINGEN:

3.1 Alle door of namens POSlogic gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alhoewel POSlogic de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen POSlogic en de wederpartij kan (gaan) de wederpartij hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.3 Opdrachten en orders zijn voor POSlogic eerst bindend wanneer zij door POSlogic zijn aanvaard.

 1. AANVAARDING

4.1 Een overeenkomst komt tot stand tussen POSlogic en de wederpartij indien de wederpartij een aanbieding van POSlogic per e-mail of per fax of anderszins schriftelijk accepteert.

 1. PRIJS

5.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen. De wederpartij is de prijs verschuldigd die POSlogic in enige schriftelijke aanbieding of anderzinds het laatst aan de wederpartij heeft meegedeeld.

5.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief de orderkosten zijnde de administratie en verzendkosten, welke kosten de wederpartij aan POSlogic is verschuldigd.

 1. PRIJSWIJZIGINGEN

6.1 POSlogic is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.

 1. AFLEVERING

7.1 De door POSlogic (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens POSlogic, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van POSlogic.

7.2 POSlogic behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. De wederpartij draagt het risico van de zaken vanaf het moment van verzending vanaf de fabriek (af fabriek).

7.3 Indien de wederpartij haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door POSlogic niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is POSlogic gerechtigd, om binnen acht dagen nadat wederpartij daartoe door POSlogic in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van POSlogic om van de wederpartij vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de wederpartij veroorzaakte verhindering in de nakoming door POSlogic voortduurt, door de wederpartij van POSlogic geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl POSlogic gerechtigd is van de wederpartij vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven bedrag c.q. de nalatigheid van de wederpartij.

7.4 De wederpartij heeft een afnameverplichting inzake bij POSlogic bestelde goederen en diensten net zoals POSlogic een leveringsverplichting  heeft tegenover wederpartij.

 1. ONDERZOEK BIJ AFLEVERING

8.1 Wederpartij is gehouden met bekwame spoed na levering te onderzoeken of POSlogic de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden om bij betwisting, in ieder geval binnen 14 dagen na kennisname van de levering, per aangetekend schrijven POSlogic hiervan in kennis te stellen.

8.2 POSlogic is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van de eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

 1. TRANSPORT

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door POSlogic, zonder dat POSlogic hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

10   BETALING

10.1 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door POSlogic aangewezen bank- of girorekening -en/of indien zulks tussen partijen is overeengekomen door middel van een door wederpartij aan POSlogic gegeven machtiging tot automatische incasso. Onverminderd het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, is huurkoop mogelijk indien de wederpartij voldoet aan de door POSlogic en de door POSlogic geselecteerde kredietverstrekker gestelde voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de koopsom bij vooruitbetaling verschuldigd.

10.2 De wederpartij zal zich nimmer op korting of verrekening mogen beroepen.

10.3 Iedere betaling door de wederpartij strekt ten eerste tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interesten en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering.

 1. OVERMACHT

11.1 Tekortkomingen van POSlogic in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk, en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan POSlogic toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van POSlogic uit hoofde van de overeenkomst met wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

12.2 POSlogic is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de wederpartij.

12.3 POSlogic is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door ondeskundig gebruik van apparatuur, randapparatuur – en/of software.

12.4 De aansprakelijkheid van POSlogic is beperkt tot kosteloos herstel van een aan wederpartij geleverde goed en/of dienst. Eén en ander ter beoordeling van POSlogic. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. ONTBINDING OVEREENKOMST

13.1 POSlogic kan de overeenkomst met wederpartij door een schriftelijke verklaring ontbinden, indien POSlogic goede grond heeft -en/of heeft te vrezen dat de prijs door wederpartij niet zal worden betaald. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door POSlogic geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten, arbeidskosten en de eventuele kosten van de ingebrekestelling.

13.2 Indien POSlogic bij wanprestatie van de wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen moet overgaan, komen de kosten daarvan voor rekening van wederpartij.

13.3 Deze kosten bedragen bij het herinneren van de wederpartij minimaal Euro. 12.00 per herinnering. Indien POSlogic na voornoemde herinnering(en) nog steeds geen betaling van de wederpartij heeft verkregen dan zal POSlogic haar vordering uit handen geven aan haar incassogemachtigde, welke kosten zijnde minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van Euro. 25.00 exclusief BTW als directe vermogensschade door POSlogic op de wederpartij zal worden gevorderd.

13.4 Onverminderd het hierboven bepaalde wordt de koop – en/of leveringsovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op of na een tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koop – en/of leveringsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

13.5 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door POSlogic geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, arbeidskosten en eventueel gemaakte vervoers  en/of opslagkosten.

13.6 Een particuliere opdrachtgever heeft conform wettelijk voorschrift het recht om de overeenkomst met POSlogic binnen 7 dagen na dagtekening van de overeenkomst met POSlogic zonder opgaaf van redenen op te zeggen, deze opzegging dient opdrachtgever echter uitsluitend per aangetekend schrijven binnen voornoemde uiterlijke termijn van zeven dagen na dagtekening van de overeenkomst aan POSlogic te richten.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 Het eigendom van de geleverde zaken wordt door POSlogic uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

14.2 Het is wederpartij niet toegestaan om door POSlogic geleverde goederen -en/of diensten te verrekenen met eventuele vorderingen welke wederpartij heeft -en/of meent te hebben op POSlogic.

14.3 Het eigendomsrecht van door POSlogic gemaakte software (licentie) blijft uitdrukkelijk aan POSlogic voorbehouden en is niet aan derden overdraagbaar anders dan door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van POSlogic. Het is wederpartij zonder voornoemde uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van POSlogic voorts niet toegestaan om de door POSlogic gemaakte software:

 • te verveelvoudigen -en/of te kopiëren -en/of gedeeltes daarvan te verveelvoudigen -en/of te kopiëren.
  ·          te plaatsen op andere hardware systemen dan waarvoor licentie is gegeven.
  ·          te plaatsen in een netwerk, indien hiervoor door POSlogic geen uitdrukkelijke licentie is gegeven.
  ·          Door te verkopen en/of in bruikleen te geven aan derden.
  ·          Na te bouwen, te decompileren -en/of te verknippen -en/of verknipte bestanden -en/of delen van bestanden in te bouwen in andere software dit in de meest ruime zin van het woord.

14.4 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van POSlogic:
·          de zaken aan POSlogic ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan POSlogic of aan de door POSlogic aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde de zaken mee te nemen;
·          de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van POSlogic;
·          alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan gebruiker op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW;
·          de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van POSlogic;
·          op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die POSlogic ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot zaken wil treffen, en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 1. BASISSUPPORT OP DOOR POSLOGIC GEMAAKTE SOFTWARE

15.1 Indien POSlogic met wederpartij basissupport is overeengekomen dan dient het hiernavolgende hieronder te worden verstaan:
·          Het door POSlogic aan wederpartij verlenen van uitsluitend telefonische -en/of schriftelijke ondersteuning met betrekking tot vragen over het gebruik van de door POSlogic onder eigen licentie gemaakte software aan wederpartij.
·          Het uitsluitend telefonisch hulp bieden bij storingen in voornoemde programmatuur.

15.2 Wederpartij heeft uitsluitend recht op basissupport door POSlogic gedurende drie maanden na aankoop van de onder artikel 15 lid 1 van deze voorwaarden genoemde programmatuur. Basissupport voor een langere periode is alleen mogelijk indien wederpartij een onderhoudsabonnement afsluit met POSlogic -en/of indien partijen dit uitdrukkelijk op een andere wijze schriftelijk met elkaar overeenkomen.

15.3 Basissupport wordt door POSlogic uitsluitend gedurende haar kantoortijden verleend zijnde van ‘s ochtends 9.00 uur tot ‘s middags 17.00 uur van maandag t/m vrijdag, uitgezonderd zon- en feestdagen alsmede die dagen dat het bedrijf van POSlogic is gesloten wegens vakantie.

15.4 Wanneer wederpartij telefonisch support vraagt dan dient de hardware waarop de programmatuur is geïnstalleerd in de onmiddellijke nabijheid van de wederpartij te zijn en te zijner beschikking te staan.

15.5 Basissupport omvat niet het oplossen van de hiernavolgende problemen -en/of omstandigheden zijnde:
·          het oplossen van problemen inzake systeemconfiguraties, hardware en netwerken
·          inrichtingswerkzaamheden zoals het definiëren van lay-outs, rapportoverzichten, jaarsheets, inrichting van rekenschema’s, boekhoudkundige vraagstukken en koppelingen met vreemde programmatuur.
·          Support op locatie.

 1. GARANTIE

16.1 POSlogic verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. POSlogic verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen.

16.2 Onverminderd het voorstaande kan de wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen:
·          indien de wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet of namens POSlogic zijn verricht;
·          indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
·          indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
·          indien de wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de wederpartij behoort te komen.

 1. RECLAMES

17.1 Eventuele klachten omtrent een door POSlogic geleverd product, dienen door de wederpartij terstond aan POSlogic gemotiveerd binnen uiterlijk 8 werkdagen na aflevering schriftelijk te worden meegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren.

17.2 Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt POSlogic geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de wederpartij de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door wederpartij.

17.3 Reclames geven aan de wederpartij nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

17.4 Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane reclame door de wederpartij door POSlogic wordt gehonoreerd, zal POSlogic tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de wederpartij daarnaast van POSlogic enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens POSlogic op te schorten.

 1. RETOURZENDINGEN

18.1 POSlogic aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door POSlogic op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin POSlogic deze zaken aan de wederpartij afleverde.

 1. SOFTWARE

19.1 De wederpartij zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende noch verwijderen noch wijzigen.

19.2 Uitsluitend een wederpartij welke dealer is en zich als zodanig bij POSlogic kenbaar heeft gemaakt is het toegestaan de software aan eindgebruikers door te verkopen. Uitsluitend deze wederpartij heeft het recht aan zijn eindverbruikers een niet exclusieve en niet overdraagbare sublicentie te verlenen, conform de geldende software licentievoorwaarden.

19.3 Het is elke wederpartij niet toegestaan de software, inclusief de daarbij geleverde documentatie, te kopiëren, tegen vergoeding, of anders inzake een wederpartij zoals vernoemd onder artikel 19.2 van deze voorwaarden dan door middel van een sublicentie, aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.

19.4 De wederpartij zoals vernoemd onder artikel 19.2 van deze voorwaarden is verplicht de eindgebruikers te wijzen op het beperkt recht van sublicentie, en op de gebruiksaanwijzing van de door POSlogic geleverde zaken.

 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

20.1 Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen POSlogic en wederpartij gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van vorderingen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de vestigings -en/of woonplaats van de wederpartij.

20.2 Op de met wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlandse Recht van toepassing.

 1. DEPONERING

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Veluwe en Twente.

Voorwaarden Hosting

Algemene voorwaarden POSlogic (webhosting)

 

Algemene voorwaarden, voor levering van webhosting door POSlogic, gevestigd en kantoor houdende te Almelo.

 

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van POSlogic wordt gesloten.

Producten en diensten van POSlogic: de door POSlogic te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van POSlogic.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met POSlogic . Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor POSlogic niet bindend en niet van toepassing.

 

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege POSlogic gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door POSlogic schriftelijk of per elektronische mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door POSlogic heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: Het offerte-, vrijwaring- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door POSlogic; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van POSlogic. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

Artikel 5. Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar (12 maanden), en stilzwijgend met deze periode verlengd, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst dient minimaal 3 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst aangetekend en ondertekend te worden opgezegd onder vermelding van hetgeen moet worden beëindigd. Tot die tijd is de opdrachtgever de gewone huurkosten verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop POSlogic de opzegging ontvangt en deze schriftelijk heeft bevestigd.

POSlogic kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens POSlogic niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

POSlogic heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft POSlogic het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

– opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

 

Artikel 6. Levering en leveringstijd

Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van POSlogic zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

 

Artikel 7. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. POSlogic is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

Artikel 8. Prijzen

Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld. POSlogic heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand (30 dagen) voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van POSlogic.

De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt POSlogic het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden vooraf geïncasseerd.

POSlogic stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de POSlogic kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de POSlogic een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een jaarlijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever POSlogic bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan POSlogic is voldaan.

Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient POSlogic het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Het is opdrachtgever toegestaan de op de POSlogic site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart POSlogic ter van enige aanspraak.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Het door POSlogic vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van POSlogic.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

POSlogic is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar POSlogic weinig of geen invloed op kan uitoefenen. POSlogic kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met POSlogic of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met POSlogic.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is POSlogic slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van POSlogic voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. POSlogic kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. POSlogic is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

POSlogic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die POSlogic mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de aan hem ter beschikking gestelde systemen zorgvuldig worden gebruikt en behandeld. Opdrachtgever zal de door POSlogic gegeven gebruiksvoorschriften in acht nemen.

Opdrachtgever zal zich onthouden van het doen van uitlatingen of gedragingen die de goede naam van POSlogic kunnen schaden.

Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan POSlogic . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die POSlogic als gevolg daarvan lijdt.

 

Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 14. Buitengebruikstelling

POSlogic heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens POSlogic niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. POSlogic zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van POSlogic kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door POSlogic gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot Eur. 150,- excl. BTW.

 

Artikel 15. Reclame

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens POSlogic vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van POSlogic. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

 

Artikel 16. Restricties

Niet toegestaan op de servers van POSlogic zijn:

– Websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie.

– Multiple hosts resolving op één ip-nummer of domeinnaam.

– Websites met bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies : exe, tar, gz, mp3 en/of sites met niet relevante audio/video bestanden.

– Sites uitsluitend bedoeld voor downloads (maximaal 20% aan downloads toegestaan).

– Websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de serverprocessor

– Websites waarop on-line shops staan met meer dan 2.500 artikelen

– Websites met banners, graphics of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites

– Adult/erotische getinte sites en/of andere aanstootgevende sites.

– Warez sites en/of andere te downloaden software en/of (semi) illegale software.

– Opdrachtgever zal geen informatie of toepassingen op de server plaatsen, die schade kunnen toebrengen aan de servers van POSlogic of aan andere servers op het Internet.

Indien er sprake is van ‘onbeperkt’ dataverkeer dan gelden de volgende regels: Het data/emailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met POSlogic, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van POSlogic. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is POSlogic gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. POSlogic heeft te allen tijde het recht om het gewraakte account off-line te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte /datatraffic en/of processor belasting.

Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Indien er gebruik wordt gemaakt van een externe mailserver(bv. Bsmtp bij een andere provider) is POSlogic nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan van email en/of bestanden welke hiermee communiceren.

 

Artikel 17. Gebruik van netwerken

 1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van POSlogic. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
 2. Van POSlogic kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
 3. Opdrachtgever vrijwaart POSlogic tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.
 4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van POSlogic, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.
 5. Indien naar het redelijk oordeel van POSlogic een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van POSlogic en/of van de dienstverlening aan klanten van POSlogic zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan POSlogic Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
 6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van POSlogic, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken.

 

Artikel 18. Annulering order door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever schriftelijk en/of on-line een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever deze order annuleert, zal POSlogic een bedrag van Eur. 50,- (excl. alle voor de order geldende set-up kosten) aan de opdrachtgever factureren voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien zal POSlogic de eventuele kosten voor de domeinnaam registratie factureren.

 

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

POSlogic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 20. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen POSlogic en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Voorwaarden onderhoudsabonnement. (Supplement aan algemene voorwaarden.)

 

Onder het onderhoudsabonnement is inbegrepen:
– Onbeperkt telefonische hulp voor de duur van het contract.

Onder het onderhoudsabonnement is niet inbegrepen:
– Oplossen van problemen met hardware en software van derden en (netwerk) instellingen of systeemconfiguraties.
– Inrichten van het programma, indeling van rapporten en lay-outs, maatwerk en aanpassingen.
– Support op locatie (on-site) of support door overname van de computer op afstand (online).

POSlogic behoudt zich het recht voor na afloop van elke termijn van 12 maanden het abonnementstarief in redelijkheid aan te passen. Het abonnement dient binnen 14 dagen na factuur datum voldaan te zijn. Het onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en zal telkens stilzwijgend voor een gelijke periode worden verlengd, behoudens opzegging per aangetekende brief 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de termijn, waarbij opzegging per mail of telefonisch is uitgesloten. In de opzeggingsbrief dient duidelijk omschreven te worden voor welk softwarepakket er opgezegd wordt. Indien dit niet gespecificeerd is zullen wij de opzegging niet in behandeling nemen. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief de orderkosten zijnde administratie- en verzendkosten, welke kosten aan POSlogic is verschuldigd. Support wordt uitsluitend tijdens de kantoortijden van POSlogic verleend zijnde maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur behoudens sluiting wegens zon- en feestdagen en vakantie. Bij het verlenen van support dient de programmatuur direct ter beschikking van de abonnee te zijn. Bij het aangaan van een onderhoudsabonnement gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden van derde wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.